Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden die betrekking hebben op het aanmaken van een profiel/ account.

1. Algemeen

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn gesloten en op alle handelingen die plaatsvinden tussen Pakhuis de Zwijger en haar gebruikers.
  • Pakhuis de Zwijger is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Pakhuis de Zwijger is gerechtigd informatie in het profiel aan te passen indien gevraagd door een gebruiker. Uiteraard wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld.
  • De website van Pakhuis de Zwijger wordt door het auteursrecht beschermd en het is derhalve niet geoorloofd zonder toestemming teksten, afbeeldingen en ander materiaal van de website te verspreiden dan wel te verveelvoudigen.

2. Pakhuis de Zwijger community

Pakhuis de Zwijger biedt bijna alle programma’s gratis aan om ze voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Echter zonder onze bezoekers zijn we niets. Daarom treed je automatisch toe tot onze community wanneer je een reservering maakt. Of je nou een vaste gast bent of je op afstand betrokken voelt bij onze missie: ons platform is voor iedereen en jij bepaalt zelf in welke mate je toegewijd bent.

Je stemt ermee in dat:

  • je met het aanmaken van een profiel onderdeel wordt van de Pakhuis de Zwijger community;
  • jouw bijdrage door Pakhuis de Zwijger kan worden gebruikt voor promotie- en kennisdoeleinden, zowel op en in het kader van deze website, tijdens evenementen als via media, publicaties en uitingen van Pakhuis de Zwijger;
  • Pakhuis de Zwijger je relevante berichten en nieuwsbrieven kan sturen als je hiervoor inschrijft, maar je e-mailadres nooit aan partners of derden wordt verstrekt. Je kunt je voorkeuren te allen tijde wijzigen via dezwijger.nl/editprofile.

3. Je profiel op de site

Pakhuis de Zwijger heeft de inhoud van haar website met uitermate veel zorg samengesteld. Alle informatie op de site m.b.t. profielen is echter afkomstig van de gebruikers. Deze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Pakhuis de Zwijger draagt voor de inhoud van profielen derhalve geen verantwoordelijkheid, maar heeft slechts een bemiddelende rol.

Je staat ervoor in dat jouw profiel:

  • juiste, actuele en complete gegevens over jezelf bevat;
  • niet toegankelijk is voor derden, en dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig zult bewaren.

4. Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben de privacy van onze community hoog in het vaandel staan. Lees hier onze – op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangescherpte – privacyverklaring.

5. Overig

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over bovenstaande informatie, mail naar [email protected].


 

Algemene voorwaarden en retourbeleid

Lees hier de algemene voorwaarden en het retourbeleid wat betrekking heeft op zowel het lidmaatschap (ook bekend als ‘Vriendschap’), als de webshop.

1. Verkoper

Onder Verkoper wordt ‘Pakhuis de Zwijger’ verstaan. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 342329080

2. Klant

Onder ‘Klant’ wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop en afnemer van een lidmaatschap, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.dezwijger.nl/word-vriend een bestelling plaatst.

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.dezwijger.nl/word-vriend

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Pakhuis de Zwijger behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

De klant en Pakhuis de Zwijger komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.

De elektronische bestanden van de Pakhuis de Zwijger webshop gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

5. Aanbod

Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Pakhuis de Zwijger met betrekking tot het aanbod, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Pakhuis de Zwijger garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Pakhuis de Zwijger passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

Pakhuis de Zwijger kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Prijzen en Betalingen

Alle door Pakhuis de Zwijger vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Pakhuis de Zwijger behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De hoogte van de verzendkosten worden bij betalingen per product vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Bestellingen via de Pakhuis de Zwijger webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald: via IDEAL.

Bij een afsluiting Lidmaatschap, wordt er door de Klant akkoord gegeven voor een jaarlijks of maandelijks terugkerende automatische incasso door Pakhuis de Zwijger.

7. Verzendkosten

Voor verzendkosten binnen Nederland hanteert Pakhuis de Zwijger de tarieven van PostNL. Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.

Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

8. Levering

De Pakhuis de Zwijger webshop levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL en TNT Post International.

De bestellingen worden elke donderdag verstuurd. Voor bestellingen binnen Nederland geldt: voor donderdag besteld, voor zondag in huis. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

Pakhuis de Zwijger is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Pakhuis de Zwijger bekostigd.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

9. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan de Pakhuis de Zwijger webshop zijn voor rekening van de klant.

10. Retour

Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug gestuurd worden naar Pakhuis de Zwijger. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland. In het geval van een afsluiting van een lidmaatschap, heeft de klant 14 dagen de tijd om deze bestelling te annuleren.

Het totaalbedrag van de order wordt nadat het hierboven genoemde proces goed is verlopen, terug gestort op de bankrekening van de klant.

Pakhuis de Zwijger behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Retouradres: Pakhuis de Zwijger, t.a.v. webshop, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam, Nederland

11. Intellectueel eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Pakhuis de Zwijger of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

12. Overmacht

Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Schadevergoeding

Pakhuis de Zwijger kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

Aankomende programma’s
Gemeente Amsterdam x PdZ
Smartphones op school
Hoe voeren de Amsterdamse scholen het nieuwe smartphonebeleid uit? En wat betekent het voor schoolprestaties en welzijn van leerlingen?
ma 4 mrt, 20.00
Reserveer
Tipping points 1
Glad ijs
Een broodnodige crash course over kantelpunten. Dit keer: kunnen we de fossiele geldkraan dichtdraaien voor het poolijs smelt?
di 5 mrt, 20.00
Reserveer
De toekomst van Europa 2
De media over Europa
Hoe is de berichtgeving van de media over Europa en het Europese verkiezingsjaar?
di 5 mrt, 20.00
Reserveer
Tegenlicht Meet Up 242
Europa Spoort niet
De sporen liggen er en de grenzen zijn open. Waarom blijft het toch zo ingewikkeld om door Europa te reizen per trein? Hoe zorgen we ervoor dat Europa wel gaat sporen?
wo 6 mrt, 20.00
Reserveer
Diaspora Dialogues 4
Boeklancering: Hotel Mogadishu
Blijven of vertrekken: een diepgaand gesprek over migratie en identiteit.
do 7 mrt, 20.00
Reserveer
Documentaire vertoning & panelgesprek
Hoogbegaafd, wat nu?
Wat heeft een hoogbegaafd kind nodig? Vijf leerlingen doen, onder begeleiding van filmmaker Sunny Bergman, onderzoek naar hoe scholen het beste kunnen omgaan met kinderen zoals zij.
do 7 mrt, 20.00
Reserveer
Special
How can we contest illiberal reforms?
Illiberal stress test for the constitutional safeguards in Europe.
do 7 mrt, 20.00
Reserveer
Special
De Wereldvoedselverdeling
Wat is de impact van vlees op het wereldvoedselvraagstuk?
do 7 mrt, 20.00
Reserveer
Kringwijs presenteert: training voor buurtbewoners 1
Iemand Erbij
Leer hoe je het best kunt handelen in een crisissituatie met uiteenlopende problematiek.
vr 8 mrt, 09.30
Internationale Vrouwendag 2024
FemTopia 2024
Er was eens een land waarin we allemaal willen wonen...
vr 8 mrt, 19.45
Reserveer
Nieuw-West Leest 4
De Kinderboekenclub
Juf Soof presenteert: workshop eigen stripverhaal maken (9+ jaar).
za 9 mrt, 14.00
Reserveer
De Week van de Circulaire Economie
Fix it in 6!
Over 6 jaar moeten we 55% minder CO₂ uitstoten. Wat betekent dit voor de woonbranche?
ma 11 mrt, 19.00
Reserveer
Houtbouw
Naar 20% houtbouw in de MRA
De houtbouwgemeenschap viert de eerste successen.
ma 11 mrt, 19.30
Reserveer
Groene Transitie 36
Protecting the Cerrado, Brazil’s forgotten jewel
Indigenous leaders from the Cerrado are coming to Pakhuis de Zwijger to save their land and our future.
ma 11 mrt, 20.00
Reserveer
Work session: Circular Hub Nieuw-West 3
Co-Creating a Sustainable City
An introduction to systems thinking: how to join forces and revolutionise waste management at individual, municipal and on regional scales?
di 12 mrt, 19.00
Reserveer
filmvertoning & nagesprek
De wereld van Carlijn
Deze intieme documentaire volgt Carlijn Kingma in haar werk waarin ze kunst gebruikt om complexe en urgente zaken visueel te maken.
di 12 mrt, 19.30
Reserveer
Fotokroniek 98
THEM BUZZED
The stories behind the buzzcut with Jackie van Gemert and Micklin Korsuize from The Queer Agenda.
wo 13 mrt, 20.00
Reserveer
Filmscreening & nagesprek
Silence of the Tides
Cinematografisch portret van de Wadden. Met nagesprek over de vraag: kunnen nieuwe gasboringen op de Wadden nog voorkomen worden?
wo 13 mrt, 20.00
Reserveer
Het Amsterdamse Lerarencafé 19
Amsterdamse Klas x Duurzame Docent Verkiezing 2024
Wie mag zichzelf de duurzaamste docent van Nederland noemen?
do 14 mrt, 19.00
Reserveer
De Week van de Circulaire Economie
Bouwen binnen planetaire grenzen
Hoe kunnen we de bouwsector transformeren naar een circulaire toekomst?
do 14 mrt, 20.00
Reserveer
In de spotlight