Het Nieuw Amsterdam Manifest dient als inspiratie voor en een oproep aan de formerende politieke partijen van ons stadsbestuur voor de komende twee coalitieperiodes. In ons manifest staat de burger centraal en is het uitgangspunt door middel van gelijkwaardige samenwerking met alle Amsterdammers te komen tot een duurzame, rechtvaardige, veilige, betaalbare en inclusieve toekomst. Lees in dit artikel hoofdstuk 5 en 6 van het Manifest en reserveer alvast je plekje voor 1 van onze verkiezingsprogramma’s tijdens ‘Amsterdam Kiest’!

Hoofdstuk 5: Betaalbaar & Bereikbaar

In een betaalbaar en bereikbaar Amsterdam hebben alle inwoners een betaalbaar (t)huis en de ruimte om te leven, werken en recreëren in de stad. Openbaar vervoer is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Er is een groot aanbod aan hulp- en dienstverlening, specifiek op wijk- en buurtniveau. De publieke ruimte nodigt uit tot ontmoetingen en sociaal contact. Ook van buitenaf is de stad goed bereikbaar. Het stadsbestuur neemt de Metropoolregio Amsterdam mee in nieuwe plannen over de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de stad.

In een Nieuw Amsterdam:

-> zijn er voldoende kwalitatieve sociale voorzieningen. Een uitzonderlijk vooruitstrevend sociaal beleid karakteriseert het Amsterdam van de toekomst. De stad is sociaal en biedt voorzieningen voor Amsterdammers die extra hulp nodig hebben. Het aanbod aan wijk- en buurtteams, openbare sportfaciliteiten, bibliotheken en zwembaden is groot, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Verbetering en uitbreiding van deze voorzieningen staan altijd hoog op de agenda.

-> is er woonzekerheid voor alle bewoners van de stad. Het gemeentelijk bestuur is kritisch en alert op stedelijk beleid dat gentrificatie aanjaagt. Amsterdammers worden niet meer hun eigen buurt en stad uitgejaagd door de gevolgen van gentrificatie. Jongeren en middeninkomens zoals leraren en verpleegkundigen kunnen dus in de stad blijven wonen. Amsterdam omarmt de eigen rijke volkshuisvestingstraditie, in lijn met de historische ambities van de Amsterdamse School: mooie, goede en betaalbare woningen voor arbeiders. Met ontwikkelaars en bouwbedrijven werkt de gemeente samen om woonzekerheid te creëren.

-> wordt nieuwbouw in de hele Metropoolregio Amsterdam op hoog tempo ontwikkeld. Het stadsbestuur versnelt de uitvoering van nieuwbouwplannen door procedures te verkorten en beter te prioriteren. Tegelijkertijd wordt wonen in de omliggende gemeenten van Amsterdam aantrekkelijker door een verbetering van de bereikbaarheid. Rondom stations wordt ingezet op hoogbouw.

-> is leegstand verboden en is er een uitgebreid hospita-model. In het Amsterdam van de toekomst wordt leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Denk aan een wettelijke maximale periode waarin gebouwen leeg mogen staan. Wanneer er binnen die termijn geen nieuwe bestemming is, gaat het gebouw terug naar de gemeenschap. Voor huizenbezitters wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een kamer te verhuren middels een hospita-constructie. De gemeente steunt initiatieven die stimuleren om dak- of thuislozen te voorzien van een woonplek. Ook bevordert het bestuur de doorstroom van huurders.

-> is er geen vervoersarmoede en zijn de openbare ruimte toegankelijk. In het Amsterdam van de toekomst wordt vervoersarmoede actief bestreden. In samenspraak met de inwoners levert de gemeente oplossingen voor allerlei belemmeringen die mensen beperken in hun verplaatsingsmogelijkheden, waardoor zij niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het openbaar vervoer en andere vervoersmogelijkheden zijn daarom voor iedereen betaalbaar en toegankelijk, bijvoorbeeld ook voor rolstoelgebruikers en mensen met een fysieke beperking.

-> is er een goede ov- en fietsverbinding in de Metropoolregio Amsterdam. In 2030 zijn er uitstekende verbindingen voor fietsers en ov-reizigers tussen Amsterdam en de regio rondom de stad. De metrolijn reikt tot ver in de regio, er is een goede aansluiting tussen het trein- en metronetwerk en er zijn goede fietsverbindingen tussen de gemeenten in de Metropoolregio.

-> zijn de straten er voor de bewoners. De belangrijkste functie van de straat is ontmoeting. Lopen en fietsen zijn primaire vervoersmethoden. Straten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn. Straten zijn autoluw en de parkeernorm is verlaagd naar 0,2 parkeerplekken per woning. Mensen die voor werk van de auto afhankelijk zijn, kunnen een ontheffing en parkeervergunning krijgen.

Hoofdstuk 6: Ondernemend & Vaardig

In een vaardig en ondernemend Amsterdam heeft iedereen gelijke kansen in onderwijs en werk. Elke Amsterdammer krijgt de mogelijkheid om zich een leven lang te ontwikkelen. De focus ligt niet op kwalificaties en niveau, maar op talenten en vaardigheden. Het onderwijs groeit mee met maatschappelijke ontwikkelingen en sluit zo veel mogelijk aan op de vaardigheden die leerlingen al bezitten. Daarnaast wordt lokaal ondernemerschap gesteund omdat het een belangrijk onderdeel vormt van een weerbare stadseconomie. Sociale zekerheid is er voor alle werkenden, en niet alleen werknemers in dienstverband.

In een Nieuw Amsterdam:

-> heeft iedereen een laptop en gratis toegang tot wifi. Met een laptop en gratis toegang tot wifi kunnen alle Amsterdammers volwaardig participeren in de digitaliserende samenleving. Dit helpt kansenongelijkheid verkleinen; gratis online lesprogramma’s en andere digitale scholing zijn dan toegankelijk voor iedereen.

-> sluit het onderwijs aan op hedendaagse tendensen en ontwikkelingen. Het Amsterdamse onderwijs is afgestemd op 21ste-eeuwse kennis, ontwikkelingen en vaardigheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van een actuele inclusieve Amsterdamse canon bestaande uit diverse stadsverhalen, waarin elke Amsterdamse leerling zich kan herkennen. In een superdivers Amsterdam met 180 nationaliteiten is dat van groot belang.

-> kunnen alle inwoners zich gratis laten omscholen. De gemeente financiert omscholing bij elke Amsterdammer die zich graag wil blijven ontwikkelen op de veranderende arbeidsmarkt. Door de financiële drempel weg te halen, gaat niemand erop achteruit en maakt de lokale overheid een flexibele arbeidsmarkt mogelijk. Zo voorkomt het stadsbestuur dat werknemers en ondernemers blijven vastzitten in verdwijnende beroepen, en blijft het mogelijk om mee te bewegen met de ontwikkelingen van het werkveld.

-> is er een Amsterdams Fonds voor Sociale Zekerheid voor de zzp’er. De gemeente vervult als opdrachtgever een voortrekkersrol door zzp’ers sociale zekerheid te bieden middels een Amsterdams Fonds voor Sociale Zekerheid. Hierin is een minimum uurvergoeding vastgesteld, waarvan een vast percentage wordt gestort in het Sociale Zekerheidsfonds. Dit fonds verzekert bijvoorbeeld doorbetaling bij ziekte, maar levert ook budget voor scholing. Zo is de positie van zzp’ers even goed beschermd als die van werknemers in loondienst.

-> sluit het onderwijs aan op de actuele arbeidsmarkt en ondernemersschapsmogelijkheden. In een vaardig Amsterdam zijn er geen irrelevante mbo-opleidingen voor beroepen die niet meer bestaan. Opleidingen kunnen meeveranderen met de arbeidsmarkt wanneer er een sterke verbinding is tussen het werkveld en het onderwijs. Ook stimuleert de stad hedendaags ondernemerschap door al op basisscholen lessen te faciliteren over ondernemen en ondernemende vaardigheden.

-> bieden scholen een verlengde schooldag aan met alternatieve lesprogramma’s. Wanneer scholen een verlengde schooldag aanbieden, kunnen kinderen verder leren dan het standaard curriculum. Hiermee verkleint de kansenongelijkheid omdat elk kind dan evenveel kans krijgt om talenten te ontwikkelen, cultuur te beleven en huiswerkondersteuning te krijgen.
Lang niet alle gezinnen kunnen dit vanuit huis bieden. Scholen maken daarom plaats voor alternatieve lesprogramma’s, zoals over digitale geletterdheid, kunst, sport, maar laten leerlingen ook kennis maken met bijzondere en inspirerende Amsterdammers. Zo leren kinderen niet alleen op school, maar ook met de stad.

-> zijn talenten en vaardigheden doorslaggevend bij sollicitaties. Als werkgever geeft de gemeente het goede voorbeeld aan andere bedrijven door kandidaten voor vacatures te selecteren op basis van hun vaardigheden en talenten. Diploma’s wegen niet mee in de sollicitatieprocedure, zodat opleiding niet meer bepalend is voor iemands arbeidskansen. Voor een sollicitatie bij de gemeente maken sollicitanten een persoonlijk talentenpaspoort dat als basis dient voor de selectie.

Samengesteld door
Menko Dijksterhuis
Designer