Groene verhalen kun je niet eten. Voedsel uit eigen stad wel. Voedselpark Amsterdam is een burgerinitiatief dat zich met de alsmaar groeiende steun en samenwerkingen heeft bewezen als een reëel alternatief voor een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder. Nu het nieuwe coalitieakkoord is gepresenteerd is dit het volgende ijkmoment voor Voedselpark Amsterdam. Het Voedselpark brengt veel van de sociale en groene ambities uit het nieuwe coalitieakkoord samen: lokale voedselproductie, burgerinitiatieven, educatie, zinvolle banen, inclusiever en solidaire stad, klimaat, biodiversiteit en behoud van de scheggen. Wij doen het nieuwe College van B&W een aanbod: laten we die ambities sámen realiseren.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

De Lutkemeerpolder is een bijzonder gebied. Een prachtige groene omgeving, met vruchtbare grond en historische waarde. De toekomst van dit gebied ligt echter onder druk. Er liggen al lange tijd plannen op tafel om er een bedrijventerrein te bouwen. Tegelijkertijd spelen er uitdagingen als klimaatverandering en de noodzaak tot vermindering van stikstof. Moet deze mooie plek wijken voor de bedrijven, met deze uitdagingen in het achterhoofd? Sinds 2018 voert Behoud Lutkemeer! campagne om de gemeente duidelijk te maken dat het bouwen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder onwenselijk is. Voedselpark Amsterdam biedt een alternatief: Lutkemeer kan juist een gebied zijn waarin lokale voedselproductie mogelijk wordt gemaakt en waar geleerd kan worden over verbouwen van voedsel. Meer dan 8000 Amsterdammers tekenden voor het voorstel van Voedselpark Amsterdam. Amsterdam als Donutstad vindt het echter politiek een lastig dossier, terwijl Voedselpark Amsterdam juist verschillende ambities samenbrengt: lokale voedselproductie, burgerinitiatieven, klimaat en voedselzekerheid.

Wij nodigen Amsterdammers uit voor een stadsgesprek: supporters, buurtbewoners, moestuinders, stadsboeren, ambtenaren, politici, kunstenaars, ondernemers en experts. In de zaal zijn ook vertegenwoordigers van de politiek, ondernemers en financiers. Tijdens dit stadsgesprek komen pioniers en kunstenaars op deze thema’s aan het woord op zoek naar een antwoord op de vraag: Hoe gaan we het Voedselpark realiseren in Amsterdam? Met de daar boven de essentiële vraag wanneer kiezen we echt voor mens en natuur boven bedrijven en groei?

Deze avond gaat dus niet alleen over het behoud van de laatste vruchtbare grond van Amsterdam. Het gaat over veel meer. Je kunt wel zeggen dat de transitie naar een duurzame toekomst in de Lutkemeerpolder wordt gemaakt of gebroken. Want als dit lukt, dan lukt er meer.

Het wordt een belangrijke, maar vooral ook leuke en energieke avond

Met oa een polderquiz en een (grond)veiling voor het voedselpark.

 

Dit programma is ontwikkeld door
Partners
Mediapartners
ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.