Houtbouw en biobased bouwen staan voorgoed op de kaart! Na de start van het convenant Houtbouw Metropoolregio Amsterdam 2021-2025 hebben veel publiek-private ondertekenaars de transitie serieus opgepakt. De doelstelling om 20% van de nieuw te bouwen woningen in houtbouw uit te voeren krijgt halverwege de convenantperiode al duidelijk contour. Zitten we op schema om de beoogde doelstelling te halen? Waar lopen we tegenaan? En welke successen zijn er te vieren? Met bouwers, ontwikkelaars, architecten en andere belangstellenden willen we deze avond zicht krijgen op de bereikte resultaten en vooruitkijken naar 2025 (en daarna). Tijdens dit programma doen twee ondertekenaars verslag van hun ervaringen in deze periode: ontwikkelaar Edward Zevenbergen (BPD) en huisvester Jan van Barneveld (De Alliantie). Daarna volgen gevarieerde pitches van acht bouwende partners en een afsluitende dialoog met het publiek in de zaal.

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal

Over het programma

Zowel BPD als De Alliantie hebben zich gecommitteerd aan het gebruik van hout als primair bouwmateriaal, niet alleen vanwege de esthetische waarde, maar ook vanwege de bouwkundige en ecologische voordelen. Als opdrachtgevende partijen spelen ze een essentiële rol bij het realiseren van deze ambitieuze visie. Dat doen ze onder het motto: Als de wil er is, opent zich altijd een weg. Immers, er zijn allerlei hordes te nemen: regelgeving, financiële zaken, technische complexiteit en de noodzaak van industriële vernieuwing.

De acht pionierende opdrachtnemers die de pitches verzorgen, staan ook niet stil en innoveren permanent bij het vervolmaken van hun houtbouwsystemen en ontwerpen. De concepten zijn divers in systeemopzet, maatvoering en uitstraling, en geven een prachtig beeld van de durf en creativiteit die houtbouwend Nederland kenmerkt. Iedere partij brengt kort de eigen verworvenheden en mogelijkheden voor het voetlicht. Ze delen inzichten, bespreken hun praktijkervaringen en stellen voor hoe we hout kunnen integreren in de bouwprojecten van morgen. Een open dialoog tussen sprekers en zaal besluit het avontuur.

ProgrammareeksHoutbouw

Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. Onder de noemer ‘mass timber’ worden ondertussen hoogwaardig producten ontwikkelt waarmee complete constructiesystemen en hoogbouwprojecten kunnen worden gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Welke invloed heeft houtbouw op de ruimtelijke ontwikkeling van steden? En wat betekent hout voor de huidige woning vraagstukken?