Sinds dat in 2016 in Amsterdam het eerste gemengde wooncomplex Riekerhaven werd opgeleverd, heeft Amsterdam er veel bijgekregen. In deze gebouwen wonen starters op de woningmarkt en statushouders samen en vormen zij een community waarin verschillende groepen van elkaar kunnen leren. Ook biedt het een oplossing voor de grote vraag naar woningen onder deze groepen. Toch is er kritiek geweest op het beheer van deze gebouwen, de kwaliteit van de woningen en de afwezigheid van ondersteuning die specifieke doelgroepen nodig hebben. Inmiddels zijn we enkele jaren en nieuw opgeleverde projecten verder en ontwikkelt de woonvorm zich door. In dit programma bespreken we hoe het ontwerp en de organisatie van deze projecten kunnen bijdragen aan hechte communities en een fijne leefomgeving. Daarbij kijken we samen met ontwerpers, woningcorporaties en bewoners naar wat wel of niet heeft gewerkt in het verleden om zo de toekomst vorm te geven.

In dit programma zoeken sprekers en het publiek samen naar de geleerde lessen van de afgelopen jaren. We leggen de focus op het ontwerp, behoeftes van bewoners en de organisatie, door middel van een interactief programma waarin het publiek een rol krijgt.

Over de sprekers:

Wouter Veldhuis is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Tevens is hij Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Bureau Must heeft het bouwplan voor het in 2016 opgeleverde Riekerhaven gemaakt en het in 2019 opgeleverde Elzenhagen.

Paula Smith is docent en onderzoeker Social Work bij Hogeschool Inholland. Ook is zij bewoner van Spark Village, een community in Amsterdam Oost waar 240 studenten, statushouders en werkende jongeren tussen de 18 en 28 jaar samenwonen. Zij is daar ook community builder en heeft een goed inzicht in de dynamiek binnen gemengde wooncomplexen.

Rufus de Vries is fotograaf die onderzoekt, documenteert en in zijn werk scenes creëert waarmee hij verhalen vertelt. Voor het startblok Elzenhagen heeft hij scenes gecreëerd waarmee hij het verhaal van het samenleven tussen jonge statushouders en jongeren met Nederlandse achtergrond vertelt. Het resultaat van deze fotoserie is tentoongesteld in het Smithsonian Design Museum Cooper Hewitt in New York onder de naam ‘Designing Peace’.

Ali is bewoner van startblok Elzenhagen en heeft daar een actieve rol binnen de community.

Myrthe Baaij is programmamedewerker woonconcepten bij woningcorporatie Lieven de Key. Zij werkt onder andere aan de sociale invulling, het beheer en verdere organisatie van de startblokken, zoals startblokken Riekerhaven, Elzenhagen of Wormerveerstraat. Vanuit haar rol kan Myrthe toelichten hoe de afgelopen jaren de aanpak ten opzichte van het beheer en sociale invulling is doorontwikkeld en waar op dit moment de grootste behoeftes liggen.

Pim Köther is eigenaar directeur van architectenbureau KENK Architecten bv, dat het vorig jaar opgeleverde startblok Wormerveerstraat ontwierp. Dit startblok met ongeveer 100 woningen is van permanente bouw en bevat veel kenmerken van de beroemde architectuurstijl Amsterdamse School. Hij licht vanavond een aantal ontwerpkeuzes toe die zij gemaakt hebben met betrekking tot de community-vorming en de inbedding in de omliggende buurt.

Maarten Davelaar is is mede-initiatiefnemer van en onderzoeker bij de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen van Hogeschool Utrecht. Hij doet onderzoek naar verschillende vormen van gemengd wonen, waaronder het startblok concept. Onder meer heeft hij de Stek-startblokken van woningcorporatie Stadgenoot onderzocht en is hij onderdeel van de Leergang Gemengd Wonen waarin deelnemers van verschillende disciplines samenkomen om goede gemengde woonvormen te ontwikkelen.

ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.