De kwaliteit van leven is voor veel mensen sterk afhankelijk van de beschikbare mobiliteit in de buurt. Wij zijn als land daarom constant bezig met nieuwe, efficiëntere manieren voor mobiliteitsvormen. Voorbeeld: niet ieder huishouden twee auto’s, maar met vijf huishoudens een gemeenschappelijke deelauto. Binnen het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem ontwikkelt Townmaking een nieuwe manier van autoʼs delen: Door onderzoek naar de lokale uitdagingen, ontwikkelen ze een passende oplossing voor een buurt. Lokale coöperaties kunnen eigenaar worden van de voertuigen die ze nodig hebben: Mobility as a Commons. Het delen van autoʼs geeft kansen voor lokale overheden om de publieke ruimte beter in te richten. Het vermindert parkeerdruk, elektrische infra en mobiliteitskosten. Het verbindt burgers bovendien tot zelfstandige, zelfredzame coöperaties.
In 2024 gaat Townmaking aan de slag met verschillende gemeenten om meer coöperaties te vormen. Dit kickoff evenement is een mooie gelegenheid om nog deel te nemen en alles te weten te komen over deze nieuwe vorm van auto’s delen!

Over de sprekers

Caspar de Jonge werkt vanaf 1998 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (en voorgangers daarvan) in verschillende functies die als rode draad ‘versnelling en vernieuwing’ hebben. Vanaf 2011 is hij verantwoordelijk voor investeringen in uiteenlopende projecten en programma’s in Smart Mobility en Intelligente Transportsystemen, die digitalisering en intelligentie in Mobiliteit, Verkeer en Vervoer doen bevorderen op basis van publiek-private samenwerking en co-investeringen. Naast techniek gaat het dan nadrukkelijk ook om organisatie- en samenwerkingsvormen, duurzame verdienmodellen, interoperabiliteit en maatschappelijk rendement.

Walter Dresscher is architect en gebruikt zijn kwaliteiten als ruimtelijk denker en ontwerper voor een breed scala aan vraagstukken die betrekking hebben op het menselijk leven. Hij is eigenaar van DEEL. DEEL helpt mensen in hun eigen wijk het verschil te maken door te ondersteunen bij het oprichten en beheren van hun eigen mobiliteit coöperatie. Hiermee creëren bewoners in hun eigen wijk een mobiliteit aanbod op maat waarvan ze zelf eigenaar zijn. Bij het Townmaking Institute houdt hij zich bezig met Mobility as a Common.

Lauri de Boer is voorzitter van de autodeel coöperatie Bezuidenhout DEELt in Den Haag. Daarnaast is ze senior onderzoeker bij het KiM. Daar houdt zij zich bezig met openbaar vervoerbeleid, evaluatiemethoden en brede welvaart. Eerder werkte Lauri 25 jaar als zelfstandig onderzoeker en adviseur met een focus op openbaar vervoer. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van MKBA’s, alternatieve methoden, ov-tarieven, ov-chipkaart, ov-data, en aanbestedingen. Lauri studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sebastiaan Dommeck is werkzaam voor Empaction, een parkeeradviesbureau. Van daaruit wordt hij door allerlei organisaties ingeschakeld om te helpen met parkeervraagstukken. Hij was betrokken bij Zuid-Limburg bereikbaar, een samenwerkingsverband van Rijk en regio dat in Limburg werkt aan ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en goederenvervoerders. In de Gemeente Utrecht hielp hij mee met een nieuw gemeentelijk parkeerbeleid.

Diederik Basta is Project manager Smart Mobility: Op dit moment is hij onder andere vanuit Amsterdam verantwoordelijk voor het Europese Horizon 2020 project: Gemini. Hier onderzoekt hij nieuwe businessmodellen in deelmobiliteit met MaaC als focus voor het Amsterdamse Living Lab

Over Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem

Mobiliteit wordt steeds meer vanuit een integraal perspectief en in een stedelijke context bekeken, in combinatie met grote opgaven op het gebied van onder meer stedenbouw, klimaat, energietransitie en de informatiesamenleving. Tegen die achtergrond is dit jaar het DMI-ecosysteem van start gegaan: een publiek-private samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Het DMI-ecosysteem richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator