Om het netwerk en de beweging van Met Andere Ogen (MAO) te verstevigen en te verdiepen organiseren we ook dit jaar weer een MAO Doen-Dag met als thema ‘Samen verder bouwen’. Op deze dag staat het stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de lokale praktijk en inclusieve samenwerking met ouders en jongeren centraal.

Tijdens de MAO Doen Dag 2021 ontwikkelden we bouwstenen voor het vervolg van MAO. Begin dit jaar zijn die bouwstenen gebruikt voor de vernieuwde en aangescherpte ambities van MAO en is besloten om MAO als netwerk van lokale en regionale samenwerkingen voort te zetten. Een nieuwe fase met méér focus op het stimuleren en faciliteren van de lokale praktijk waarin onderwijs, zorg en jeugd samenwerken en met méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en jongeren. Bovendien komt de regie meer bij het netwerk zelf te liggen.

Voor de MAO Doen Dag 2022 nodigen we professionals, beleidsmakers, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in het onderwijs, opvang, ondersteuning en jeugdhulp. Samen bouwen we verder aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en daarmee aan het vergroten van de ontwikkelkansen voor kinderen. Het programma zal bestaan uit inspirerende keynote sprekers, verdiepende werksessies, een heerlijke netwerklunch en creatieve intermezzo’s.

Reserveer snel je plek door hier of op de reserveerknop rechts bovenin te klikken!
Let op: sommigen van u hebben dit formulier al ingevuld voordat de werksessies bekend waren. Als dit voor u geldt, hoeft u niet het hele formulier nogmaals in te vullen, maar kunt u hier klikken uw voorkeur voor de werksessies door te geven.

Programma Met Andere Ogen Doen Dag
09:00u - Inloop met koffie
09:30u - Plenaire programma deel I

Met een opening door Minchenu Maduro, in gesprek met Vera Naber (netwerkregisseur MAO) over het vervolg van MAO, keynotes van Margot Peeters (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal) & Noëlle Pameijer (HGW expert en schrijver van o.a. Samen Sterk: ouders & school) en best practices met o.a. C4 Youth & Integrated Care.

11:15u - Koffiepauze en naar werksessie ronde 1
11:30u - Ronde 1 werksessies

Keuze uit 7 werksessies, zie meer informatie onderaan de pagina.

12:30u - Netwerklunch

Ga aan de hand van de gesprekskaarten in gesprek met mogelijke samenwerkingspartners + meet & greet met de best practices in de foyer.

13:15u - Plenaire programma deel II

In gesprek met een aantal jongeren: wat vonden zij van de eerste ronde werksessies? En een keynote van Hanneke Visser en Laura Stroo met als titel ‘van los zand naar samenhang?’

14:15u - Koffiepauze en naar werksessie ronde 2
14:30u - Ronde 2 werksessies

Keuze uit 7 werksessies, zie onderaan de pagina.

15:30u - Plenaire afsluiting

Terugkoppeling met 3 jongeren, keynote van Gieke Buur en een muzikale afsluiting.

16:30 - Netwerkborrel

Keynotes

Stress, prestatiedruk en schoolverzuim vanuit een systeembenadering bekeken
Jongeren ervaren steeds meer stress en prestatiedruk, soms met schoolverzuim tot gevolg. Vanuit jeugdhulp hebben we vaak de neiging om de oorzaak rondom jongeren zelf te zoeken terwijl de oplossing hier niet altijd ligt. Welke invloed hebben de schoolcontext en onze maatschappelijke waarden en normen op het ontstaan en in stand houden van dit probleem en hoe kunnen we die context meenemen in het vinden van een juiste oplossing? Door Margot Peeters (jeugdonderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en is kerngroeplid van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal).

Met plezier naar school: leraren, ouders en jongeren trekken samen op!
Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is cruciaal. Het is goed voor kinderen, leraren en ouders en kan bijdragen aan inclusiever onderwijs. Constructief samenwerken en communiceren vergt een gemeenschappelijk kader met concrete handvatten voor scholen, ouders én leerlingen: wat zeg je, wat vraag je, waarom en hoe? In deze korte lezing komen de volgende thema’s aan bod: wat is ouderbetrokkenheid, waarom is het zo belangrijk en hoe kan het bijdragen aan goed onderwijs? Welke praktische richtlijnen en visuals geven houvast? Door Noëlle Pameijer (kinder- en jeugdpsycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan in Onderwijs (Hilversum e.o.)

Van los zand naar samenhang
Hoe zorg je ervoor dat aandacht voor welbevinden geen losse flodder wordt? Wat werkt als het gaat om duurzame inbedding in en om de school, gemeenschappelijke taal en veerkrachtige professionele teams? Door Hanneke Visser en Laura Stroo (leden Coalitie Welbevinden, schoolpsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP).

Afsluiting door Gieke Buur
Gieke Buur is vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) de afgelopen jaren betrokken geweest bij zo’n 700 vastgelopen vragen van kinderen die jeugdhulp zochten. Al snel viel op dat er voor het weer op gang krijgen van die vragen een paar werkzame elementen waren: dapperheid, creativiteit en menselijkheid. In zowel zorg als onderwijs. En dan het liefste tegelijkertijd. Dat viel niet altijd mee, maar als het lukte dan leverde dat de beste resultaten op en werd maar weer duidelijk: we hebben elkaar heel hard nodig. Daarom is een grote wens vanuit het OZJ om samen met MAO toe te werken naar het steeds dichter bij elkaar brengen van de netwerken van zorg en onderwijs. Om zo, ook als het echt moeilijk wordt, samen te werken voor de beste resultaten voor ieder kind.

Werksessies

Werksessie 1 – Regionale samenwerking
Wil jij de samenwerking in jouw eigen regio versterken? Tijdens deze werksessie gaan we in gesprek over lokale en regionale samenwerking en de uitdagingen en kansen daarbij. De gespreksleiders denken vanuit kennis en ervaring mee hoe je vanuit jouw eigen rol kan bijdragen om samenwerking te stimuleren om daarmee de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Waarom loont het als diverse lokale en regionale partijen samen optrekken? En wie zou daarbij regie moeten pakken? En welke rol hebben aanbieders van zorg hierbij?

De werksessie wordt geleid door Klaas Koelewijn (directeur samenwerkingsverband PO de Kempen), Olaf Prinsen (directeur Jeugdzorg Nederland) en Jouke Douwe de Vries (wethouder Sociaal Domein en Onderwijs in de gemeente Noardeast-Fryslân).

Werksessie 2 – Inclusieve samenwerking
Wat vraagt een inclusieve samenwerking tussen ouders en professionals van jou als ouder, professional of school? Tijdens deze werksessie gaat Eva Schmidt-Cnossen (consulent en regisseur van het Oudersteunpunt Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland) samen met Jasmijn van Ipkens (ouder), in op hun ervaringen met samenwerken met ouders rondom het opzetten van het ouder (en jeugd-) steunpunt.

Er is een concept-praatplaat over “Hoe kunnen ouders en professionals nog beter samenwerken voor het kind/de jeugdige?”. Deze gaan we verkennen, aanvullen en aanscherpen. De intentie is dat je naar huis gaat met inspiratie en concrete acties hoe je in je eigen omgeving de samenwerking tussen ouders en professionals kunt versterken.

Werksessie 3: Veerkrachtige volwassenen = veerkrachtige jeugd
De MAO Doen-Dag staat onder andere in het teken van welbevinden van de jeugd. In deze werksessie staan we stil bij ‘veerkracht’. Wat is het en wat is het niet? We doen enkele oefeningen voor onszelf en bekijken vervolgens hoe we deze kunnen gebruiken in onze professionele teams en in onze contacten met kinderen en jongeren. Een veerkrachtige jeugd begint namelijk bij veerkracht van ons als volwassenen!

De werksessie wordt geleid door Hanneke Visser en Laura Stroo (leden Coalitie Welbevinden, schoolpsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP).

Werksessie 4 – Met kennis de samenwerking versterken. Denk mee met kennispartner NJi!
Wat werkt wel en niet in de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd? Als kennispartner van MAO draagt het Nederlands Jeugdinstiuut bij aan het verzamelen en ontsluiten van handelingsgerichte kennis. Uitgangspunt zijn de vragen die spelen bij professionals en beleidsmakers. Maar ook bij jongeren zelf en hun ouders. Welke ervarings-, praktijk- en wetenschappelijke kennis is er?

In deze sessie kijken senior NJi-adviseurs Lieke Salomé en Vincent Fafieanie samen met de deelnemers welke vragen er nu leven en hoe je gezamenlijk kennis ontwikkelt. En hoe het NJi deze kennis voor de verschillende doelgroepen toegankelijk maakt.

Werksessie 5 – Interprofessioneel samenwerken
Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het van belang om samen te werken met professionals vanuit verschillende domeinen. Wil je inzicht krijgen in waar je mee aan de slag kunt gaan op het gebied van interprofessionele samenwerking? Tijdens deze werksessie gaan we in op de de opbrengsten en ambitie interprofessionele samenwerking binnen de aanpak. We gaan aan de slag met een (vereenvoudigde versie van) 0-meting voor interprofessionele samenwerking die ontwikkeld is door Dr. Leonie le Sage, lector aan de Hogeschool Rotterdam en tot slot verkennen we hoe Platform Vakmanschap kan bijdragen aan de impact van de aanpak.

De werksessie wordt geleid door Leonie le Sage (lector bij Hogeschool Rotterdam), Chaja Deen (senior adviseur NJi, Saadia Bouzelmad (adviseur NJi) en Chantal Dirkes (projectleider interprofessionele samenwerking MAO).

Werksessie 6 – Samenwerken met de gemeente
Hoe kun je beter samenwerken met lokale beleidsmakers en praktijk? In de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs-, zorg-, en jeugdbeleid speelt de gemeente een belangrijke rol. Hoe werk je samen met een organisatie die politiek aangestuurd wordt? In deze werksessie leer je meer over hoe beleid tot stand komt en gaan we in gesprek over de belangen en behoeften van volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren aan de ene kant en de onderwijs-, zorg-, of jeugdprofessional aan de andere kant. Door ons te verdiepen in elkaars speelveld komen we tot meer inzicht en betere samenwerking.

De werksessie wordt geleid door Mara van Waveren (directeur Stichting Lobby Lokaal en adviseur Wallaart & Kusse) en Jurriaan Limburg (adviseur Wallaart & Kusse en voorheen fractielid CDA Amsterdamse gemeenteraad). Zij zijn experts op het gebied van lokale belangenbehartiging.

Werksessie 7 – Je vraag aan Den Haag
De ministeries OCW en VWS werken steeds meer samen waar het gaat om het verbinden van onderwijs en ondersteuning & zorg voor jeugd en gezinnen. Er zal in deze sessie meer verteld worden over de actuele plannen en werkagenda’s die in ontwikkeling zijn en de samenhang er tussen. Hoe kijken de ministeries aan tegen knelpunten die in de praktijk worden ervaren? Hoe ziet de verbinding tussen de ministeries en de praktijk eruit? En welke rol zien de ministeries voor het netwerk Met Andere Ogen, wat hopen zij daar te mogen halen en brengen?

In deze werksessie gaan we in gesprek met de ministeries over de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en kunnen de ministeries interactief bevraagd worden. Deze werksessie wordt geleid door Natalie Jonkers (beleidsadviseur ministerie VWS) en Arjan Miedema (bestuursadviseur ministerie OCW).

ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.