For English scroll down

De coalitie Samen Tegen Racisme maakt ruimte voor ideeën van Amsterdammers en organisaties in de programmering van de Week Tegen Racisme 2025. Met als gezamenlijk doel: minder racisme en discriminatie in Amsterdam en het verstreken van een rechtvaardige coalitie in verzet tegen de toename van extreme rechtse gedachtegoed in Nederland. Denk aan workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, panel-gesprekken, lezingen, campagnes of filmvertoningen. Heb jij een idee voor een programma onderdeel die je wilt realiseren of wil je meedenken met bestaande plannen? Lees hieronder meer!

Open Call: breng jouw idee tot leven tijdens de Week Tegen Racisme
Van 17 t/m 22 maart 2025 vindt de zevende editie van de Week Tegen Racisme plaats. Dit keer georganiseerd door de coalitie Samen Tegen Racisme. Deze week bestaat uit workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, lezingen en filmvertoningen bij Pakhuis de Zwijger en andere locaties in de stad. Via de Open Call kan jij ideeën aandragen voor de programmering van de Week Tegen Racisme en werken we gezamenlijk aan het tot leven brengen van jouw concept. Het voorstel kan multi-interdisciplinair zijn en variëren in vorm en inhoud. Er is een (beperkt) budget vanuit de coalitie om sprekers, optredens, filmrechten of moderatoren te vergoeden.

Hoe kan ik meedoen aan de Open Call?
Tussen nu en 31 oktober 2024 kan je jouw plan aanleveren via het Open Call Contactformulier. Probeer dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, dan kunnen we jouw idee beter beoordelen. Nadat wij de keuze hebben gemaakt over welke programma’s er tijdens de Week Tegen Racisme 2025 gaan plaats vinden, nemen we contact met je op. We bieden netwerkbijeenkomsten en workshops ‘programma maken’ aan om je te ondersteun in het realiseren van jouw eigen concept.

Over de selectie van de Open Call
We zullen alle aanvragen met zorg behandelen en beoordelen op inhoud, vorm, mogelijke impact en haalbaarheid. Helaas kunnen we niet alle ideeën faciliteren door beperkingen in tijd en ruimte. Het kan voorkomen dat we, waar mogelijk, samenwerkingen suggereren met andere organisaties als er overlap is.

Naar aanleiding van de vorige Tweede Kamer verkiezingen leven in nieuwe politieke realiteit, waar er partijen met extreem rechtse ideologieën in het kabinet zitten. Wij geven daarom in de Week Tegen Racisme 2025 extra aandacht aan initiatieven ter verstrekking van een gelijkwaardig en rechtvaardige tegenbeweging.


Doelstellingen van de coalitie Samen Tegen Racisme:
Daarnaast kan de aanvraag voor de Open Call ook bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

1) Bewustzijn vergroten en/of informatie verschaffen over diverse vormen van racisme en discriminatie.

2) Aansporen tot actie nemen tegen racisme en discriminatie.

3) Handelingsperspectieven vergroten van Amsterdammers en/of tips geven voor de praktijk om racisme en discriminatie aan te pakken.

4) Samenwerkingen en/of netwerken versterken die racisme en discriminatie tegengaan.

5) Zichtbaarheid vergroten en de positie versterken van belangenorganisaties en grassroots initiatieven die zich inzetten tegen racisme en discriminatie.

6) Een veilige ruimte creëren voor diverse doelgroepen om samen te komen en/of te praten over hun ervaringen

Voel je vrij om met ideeën te komen, iedereen die zich inzet tegen racisme en discriminatie in Amsterdam is welkom! Wil je meer weten of kennismaken met de coalitie? Volg ons op Facebook of Instagram.

Meer informatie:
Voor meer informatie en eventuele vragen kun je terecht bij Kjelld Kroon via [email protected] en Max de Ploeg van Pakhuis de Zwijger via [email protected].

Wie zijn wij?
De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om ervoor te zorgen dat Amsterdammers minder discriminatie en racisme meemaken en dat inwoners van Amsterdam gesterkt worden om op te komen voor zichzelf en voor anderen. De coalitie heeft een grassroots (bottom-up) benadering en werkt aan een Amsterdamse beweging die zich pro-actief tegen racisme en discriminatie inzet. Samen Tegen Racisme is een initiatief bestaande uit: Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, FiteQlub, Pan Asian Collective, Amsterdam City Rights en Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie kan je het dossier bekijken of de Samen Tegen Racisme website.

English

The coalition Together Against Racism invites residents and organizations in Amsterdam to submit their ideas for the programming of the Week Against Racism 2025. These can be workshops, network meetings, dialogues, performances, panel discussions, lectures, campaigns or film screenings, with the common goal: less racism and discrimination in Amsterdam and the creation of a just coalition in resistance to the increase in extreme right-wing ideas in the Netherlands. Do you have an idea for a programme that you want to realize or would you like to contribute ideas to existing plans? Read more below!

Open Call: your idea at the Week Tegen Racisme
The seventh edition of the Week Tegen Racisme will take place from the 17th of March to the 22nd of March, 2025. This week, organized by the coalition Samen Tegen Racisme, consists of workshops, networking events, dialogues, performances, lectures, and film screenings at Pakhuis de Zwijger and other locations in the city. Through the Open Call, you can submit ideas for the programming of the Week Tegen Racisme, and we will work together to bring your concept to life. The proposal can be multi-disciplinary and vary in form and content. There is a (limited) budget from the coalition to compensate speakers, performances, film rights, or moderators.

How can I participate in the Open Call?
Between now and October 31st, 2024, you can submit your plan via the Open Call Contact Form. Try to fill out this form as completely as possible so that we can better assess your idea. After we have made the decision on which programs will take place during the Week Tegen Racisme 2025, we will contact you. We offer networking events and ‘program making’ workshops to support you in realizing your own concept.

About the selection of the Open Call
We will handle and assess all applications with care based on content, form, potential impact, and feasibility. Unfortunately, we cannot facilitate all ideas due to time and space limitations. It may happen that we, where possible, suggest collaborations with other organizations if there is overlap.

Following the previous House of Representatives elections, we are living in a new political reality, where parties with extreme right-wing ideologies are in the cabinet. We therefore pay extra attention in the Week Against Racism 2025 to initiatives to provide an equal and just counter-movement.

Goals of the Together Against Racism coalition:
In addition, the application for the Open Call can also contribute to one of the following objectives:

1) Raising awareness and/or providing information about various forms of racism and discrimination.

2) Encouraging action against racism and discrimination.

3) Increasing action perspectives of Amsterdammers and/or giving tips for the practice of tackling racism and discrimination.

4) Strengthen collaborations and/or networks that combat racism and discrimination.

5) Increase the visibility and strengthen the position of interest groups and grassroots initiatives that work against racism and discrimination.

6) Creating a safe space for diverse target groups to come together and/or talk about their experiences

Feel free to come up with ideas, everyone who is committed to fighting racism and discrimination in Amsterdam is welcome! Do you want to know more or get to know the coalition? Follow us on Facebook or Instagram.

Attention! Besides the Open Call, Samen Tegen Racisme also supports initiatives against racism and discrimination all year round, via the Grassroots Fund. Want to know more? Click here.

More information:
For more information and any questions, you can contact Kjelld Kroon via [email protected] or Max de Ploeg (Pakhuis de Zwijger) at [email protected].

Who are we?
The coalition Samen Tegen Racisme aims to ensure that Amsterdammers experience less discrimination and racism and that residents of Amsterdam are empowered to stand up for themselves and others. The coalition has a grassroots (bottom-up) approach and works towards an Amsterdam movement that proactively combats racism and discrimination. Samen Tegen Racisme is an initiative consisting of: Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, FiteQlub, Pan Asian Collective, Amsterdam City Rights, and Pakhuis de Zwijger. For more information, you can check the dossier or visit the Samen Tegen Racisme website.