For English scroll down

De coalitie Samen Tegen Racisme stimuleert Amsterdammers en organisaties om initiatieven te starten tegen racisme en discriminatie. Denk aan workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, panel-gesprekken, lezingen, campagnes of filmvertoningen. De coalitie ondersteunt deze initiatieven op twee manieren: de Open Call voor de Week Tegen Racisme en met het Grassroots Fund. Samen Tegen Racisme verwelkomt iedereen met ideeën om racisme en discriminatie in Amsterdam te verminderen. Meer weten? Kom 23 september naar de lancering van de coalitie Samen Tegen Racisme in Pakhuis de Zwijger. 

Wie zijn wij?
De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om ervoor te zorgen dat Amsterdammers minder discriminatie en racisme meemaken en dat inwoners van Amsterdam gesterkt worden om op te komen voor zichzelf en voor anderen. De coalitie heeft een grassroots (bottom-up) benadering en werkt aan een Amsterdamse beweging die zich pro-actief tegen racisme en discriminatie inzet. Samen Tegen Racisme is een initiatief bestaande uit: Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie , Zwart Manifest, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie kan je het dossier bekijken of kom naar de lancering op 23 september. 

Open Call: jouw idee bij de Week Tegen Racisme
Van 14 t/m 18 maart 2022 vindt de vierde editie van de Week Tegen Racisme plaats. Dit keer georganiseerd door de coalitie Samen Tegen Racisme. Deze week bestaat uit workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, lezingen en filmvertoningen bij Pakhuis de Zwijger. Via de Open Call kan jij ideeën aandragen voor de programmering van de Week Tegen Racisme. Het voorstel kan multi-interdisciplinair zijn en variëren in vorm en inhoud. Er is een (beperkt) budget vanuit de coalitie om sprekers, optredens, filmrechten of moderatoren te vergoeden.

Hoe kan ik meedoen aan de Open Call?
Tussen 10 september en 15 oktober 2021 kan je jouw plan aanleveren via het open call contactformulier. Probeer dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, dan kunnen we jouw idee goed beoordelen. 

Grassroots Fund: jouw idee deel van Samen Tegen Racisme
Het grassroots fund is bedoeld voor iedereen met een goed idee tegen racisme en discriminatie in Amsterdam. Dit kan je breed interpreteren: het initiatief mag op buurt of wijkniveau zijn of juist voor een specifieke doelgroep op een school of in een publieke of culturele ruimte. Jouw voorstel kan variëren van een workshop, netwerkbijeenkomst, dialoog, kunstprogramma, panelgesprek, campagne, lezing tot een filmvertoning. Het kan multi-interdisciplinair zijn en variëren in vorm en inhoud. Doe je een aanvraag als individu? Dan vragen we je om samen te werken met tenminste twee anderen. 

Hoeveel kan ik aanvragen?
Het grassroots fund kan initiatieven bekostigen tussen de €1500 en maximaal €3500. Kiezen we jouw idee? Dan nemen we contact met je op over de begroting en verplichtingen rondom verslaglegging. 

Hoe doe ik een aanvraag voor het Grassroots Fund?
Je kunt het hele jaar door ideeën aandragen voor de programmering van Samen Tegen Racisme via het grassroots fund contactformulier. Probeer dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, dan kunnen we alle ideeën goed beoordelen. Let op, omdat het fonds doorlopend is, geldt: op is op. We raden je daarom aan om er snel bij te zijn!

Wie kunnen er meedoen?
Samen Tegen Racisme is een platform voor alle grassroots initiatieven en organisaties die werken aan het thema van anti-racisme. Ook input & ideeën van betrokken individuen zijn van harte welkom.

Over de selectie van de Open Call en het Grassroots Fund
We zullen alle aanvragen met zorg behandelen en beoordelen op inhoud, vorm, mogelijke impact en haalbaarheid. Helaas kunnen we niet alle ideeën faciliteren door beperkingen in tijd en ruimte. Het kan voorkomen dat we sommige programmavoorstellen in samenspraak zullen verfijnen of, waar mogelijk, samenwerkingen suggereren met andere organisaties als er overlap is.

Doelstellingen van de coalitie Samen Tegen Racisme:
Het is belangrijk dat de aanvraag voor de Open Call of het Grassroots Fund tenminste bijdraagt aan één van de volgende doelstellingen:
1) Bewustzijn vergroten en/of informatie verschaffen over diverse vormen van racisme en discriminatie.
2) Aansporen tot actie nemen tegen racisme en discriminatie.
3) Handelingsperspectieven vergroten van Amsterdammers en/of tips geven voor de praktijk om racisme en discriminatie aan te pakken.
4) Samenwerkingen en/of netwerken versterken die racisme en discriminatie tegengaan.
5) Zichtbaarheid vergroten en de positie versterken van belangenorganisaties en grassroots initiatieven die zich inzetten tegen racisme en discriminatie.

Voel je vrij om met ideeën te komen, iedereen die zich inzet tegen racisme en discriminatie in Amsterdam is welkom! Wil je meer weten of kennismaken met de coalitie? Kom dan naar de lancering op 23 september in Pakhuis de Zwijger. 

Meer informatie:
Voor meer informatie en eventuele vragen kun je terecht bij Max de Ploeg (Pakhuis de Zwijger) via max@dezwijger.nl.

English

The coalition of Samen Tegen Racisme encourages the people and organizations of Amsterdam to start initiatives against racism and discrimination. Think of workshops, network meetings, dialogues, performances, panel discussions, lectures, campaigns or film screenings. The coalition supports these initiatives in two ways: the Open Call for the Week Tegen Racisme (Week Against Racism) and the Grassroots Fund. Samen Tegen Racisme welcomes anyone with ideas to reduce racism and discrimination in Amsterdam.

Who are we?
Samen Tegen Racisme aims to ensure that Amsterdam residents experience less discrimination and racism and that residents of Amsterdam are empowered to stand up for themselves and for others. The coalition has a grassroots (bottom-up) approach. It works towards an Amsterdam movement that is proactive against racism and discrimination. The alliance consists of Committee March 21, Collective against Islamophobia and Discrimination, Zwart Manifest, Oy Vey and Pakhuis de Zwijger. For more information, you can view the file or come to the launch on September 23.

Open Call: your idea at the Week Tegen Racisme
The fourth edition of the Week Tegen Racisme will take place from 14 to March 18, 2022. This time it is organized by Samen Tegen Racisme. The Week Tegen Racisme consists of workshops, network meetings, dialogues, performances, lectures and film screenings at Pakhuis de Zwijger. You can submit ideas for the program of the Week Tegen Racisme via the Open Call. The proposal can be multi-interdisciplinary and vary in form and content. The coalition has a (limited) budget to reimburse speakers, performances, film rights or moderators.

How can I participate in the Open Call?
Between September 10 and October 15, 2021, you can submit your plan via the open call contact form. Try to fill in this form as completely as possible to properly assess your idea.

Grassroots Fund: your idea part of Samen Tegen Racisme
The grassroots fund is intended for everyone with a good idea against racism and discrimination in Amsterdam. This can be interpreted broadly: the initiative may be neighbourhood or district level or for a specific target group at a school or in a public or cultural space. Your proposal can vary from a workshop, network meeting, dialogue, art program, panel discussion, campaign, lecture to a film screening. It can be multi-interdisciplinary and vary in form and content.  Are you applying as an individual? Then we ask you to collaborate with at least two others.

How much can I request?
The grassroots fund can fund initiatives between €1500 and a maximum of €3500. Do we choose your idea? Then we will contact you about the budget and obligations regarding reporting.

How do I apply for the Grassroots Fund?
You can submit ideas for the program of Samen Tegen Racisme throughout the year via the grassroots fund contact form. Please try to fill in this form as completely as possible to assess all ideas properly. Please note that because the fund is continuous, the fund may run out. We, therefore, recommend that you act quickly!

Who can participate?
Together against Racisme is a platform for al grassroots initiatives  en organisations that deal with racism and discrimination. Input from active individuals are also welcomed.

About the selection of the Open Call and the Grassroots Fund
We will treat all applications with care and assess them on content, form, possible impact and feasibility. Unfortunately, we cannot facilitate all ideas due to time and space constraints. We may refine some program proposals in consultation or, where possible, suggest collaborations with other organizations if there is overlap.

Goals of the Together Against Racism coalition:
The application for the Open Call or the Grassroots Fund must contribute to at least one of the following objectives:

1) Raising awareness and/or providing information about various forms of racism and discrimination.
2) Encouraging action against racism and discrimination.
3) Increasing action perspectives of Amsterdammers and/or giving tips for the practice of tackling racism and discrimination.
4) Strengthen collaborations and/or networks that combat racism and discrimination.
5) Increase the visibility and strengthen the position of interest groups and grassroots initiatives that work against racism and discrimination.

Feel free to come up with ideas; everyone who fights against racism and discrimination in Amsterdam is welcome! Would you like to know more or get to know the coalition? Join us at the launch on September 23 in Pakhuis de Zwijger.

More information:
For more information and any questions, please contact Max de Ploeg (Pakhuis de Zwijger) at max@dezwijger.nl.

Comment on this article
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen
Samengesteld door
In samenwerking met