Samen in gesprek over de ruimtelijke toekomst van Nederland

Wij Maken Nederland is een ‘hub’ voor ruimtelijke professionals. Een onafhankelijk platform dat gelegenheid biedt om in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van stad en land. Los van bestaande institutionele kaders of beleidsprocessen, agenderend en inspirerend, confronterend en verbindend. Ook is het een netwerk van mensen en organisaties die vanuit inhoudelijke gedrevenheid willen bijdragen aan voortschrijdend inzicht over die toekomst. Wij Maken Nederland is een privaat initiatief en wordt gedragen door Platform31, Vereniging Deltametropool, Wing en Pakhuis de Zwijger.

 

Inhoudsopgave
Over WMNL

Onder de vlag van Wij Maken Nederland werden betrokken burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen met elkaar betrokken. Mensen, kennis en meningen, werden online en fysiek in onze academie in verbinding gebracht. In open uitwisseling van facts and values werden nieuwe praktijken zichtbaar gemaakt, ontstonden nieuwe visies en ontwikkelden en verspreidden innovaties zich sneller.

Leefbaar
Leefbaar
De grote verbouwing van Nederland
Hoe verbinden we beleid met praktijk rondom enkele grote ruimtelijke opgaven van Nederland? Kijk hier het programma terug met de conclusies van de drie leerlijnen.
Boodschapen aan het nieuwe kabinet
De landmakers en het schaduwkabinet van “Wij maken Nederland” staan het nieuwe kabinet bij en geven advies over thema’s, sleutelacties en werkwijze.
Manifest 2040
2015 was het Jaar van de Ruimte, tijdens het dit jaar is ook Wij Maken Nederland ontstaan als online platform waar het gesprek over de ruimtelijke toekomst van Nederland kon worden gevoerd. Het jaar 2015 was ooit de ‘opleverdatum’ voor de Vinex. De Vinexopgaven die rond 1990 werden gepland, vormden een kantelpunt voor een grotere inbreng van marktpartijen in de ruimtelijke ontwikkeling. ’2015, daar wordt nu aan gewerkt’ klonk het in 1988 toen de Vierde Nota werd gepresenteerd. Tijdens het Jaar van de Ruimte werd die vraag opnieuw opgeworpen: ’2040, hoe wordt daar nu aan gewerkt’?
WMNL Academie

Wij Maken Nederland organiseerde een serie bijeenkomsten in interessante regio’s zodat concrete praktijken en conceptuele toekomstvisies logisch bij elkaar konden komen. Op die manier probeerde de WMNL academie innovatieve regionale en lokale praktijken zichtbaar te maken, zodat we daar met meerdere partijen en op verschillende schaalniveaus van kunnen leren. In de Academie stond de vraag centraal: Hoe dragen concrete projecten bij aan de Grote Verbouwing van Nederland en wat is ieders bijdrage daarin?

Leefbaar
Leefbaar
Leerlijn: Democratie en energie
In de Leerlijn Democratie & Energie worden ervaringsdeskundigen op het gebied van energie en democratie bij elkaar gebracht, om te identificeren hoe een gedragen energietransitie gerealiseerd kan worden.
Leerlijn: Duurzaamheid en demografie
Welke kansen biedt duurzaamheid voor gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Beide onderwerpen leiden in gebieden tot onzekerheid, maar het biedt ook kansen voor bijvoorbeeld het versterken van de lokale economie of het verbeteren van de leefomgeving.
Leerlijn: Over de grens
De leerlijn 'Over de grens' is ontstaan vanuit de gedachte dat in ruimtelijke ordening verschillende nationale contexten samen moeten werken om gewenste resultaten te behalen. Binnen deze leerlijn staat de verbinding tussen Nederland en België centraal.
Daadkrachtige Regio's

Rond de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie is er na de verdiepingsrondes en voor de politieke besluitvorming ruimte ontstaan voor input vanuit de praktijk. WMNL organiseerde, met inzet van de Landmakers en de regionale praktijken, een input voor Rijksbeleid en specifiek voor de NOVI. Dit resulteerde in drie terugkoppelingen uit drie verschillende regio's.

Vaardig
Vaardig
Next Climate

De klimaatdoelstellingen uit Parijs en de ambitie om het nog beter te doen, maken de energietransitie een grote opgave. Ruimte is hét toernooiveld van de energietransitie. Omgevingsbeleid en ruimtelijke professionals moeten dienstbaar worden aan de immense opgave om duurzame energie samen met alle belanghebbenden ruimtelijk te accommoderen in de steden, dorpen en landschappen. Wat zal moeten volgen zijn plannen én uitvoering.

Klimaatbestendig
Klimaatbestendig
Next Economy

Next Economy gaat over een economie die effecten niet afwentelt naar de toekomst of naar gebieden buiten Nederland. Een economie die maatschappelijke waarden creëert zonder bronnen uit te putten en die daardoor betekenisvol werk biedt.

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair
Lees meer over Next Economy
Lees verder
Alle artikelen van WMNL Next Economy
Next Governance

Voor het thema Next Governance focussen we op hoe de ambities rondom klimaat, de economie en wonen gerealiseerd kunnen worden. Hoe verhouden deze ambities zich tot de nieuwe Omgevingswet? Wat houdt één Rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dan precies in? Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van provincies, gemeenten en maatschappij voor de inrichting van de fysieke leefomgeving?

Slim
Slim
Next Living

In delen van ons land is de druk op de woningmarkt groot, in andere delen is er juist sprake van een overschot. In beide gevallen moet de discussie niet alleen gaan over aantallen, maar juist over kwaliteit. Het doel moet zijn dat we een goede leefomgeving voor iedereen waarborgen. Als we het streven naar gezonde, adaptieve en inclusieve steden, welke keuzes maken we dan voor de woningbouwopgave? Wat is de rol daarin van omgevingsbeleid? En welke politieke keuzes zijn daarvoor nodig?

Leefbaar
Leefbaar
Lees meer over Next Living
Lees verder
Alle artikelen van WMNL Next Living