Veel mensen staan aan de kant en tellen niet mee, terwijl ze graag willen werken. Het VN verdrag Handicap dat door Nederland is geratificeerd geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Hebben mensen eigenlijk recht op werk? Dat is de openingsvraag waarmee we de conferentie Het kan wel! starten.

Op Europees niveau streven we naar een eerlijk en inclusief Europa. Wat is de praktijk in Nederland? We laten zien hoe sociale en solidaire economie de verandering kan brengen. Kunnen we de niche tot norm verheffen?

Het hoofdprogramma van 09:30 – 11:30 uur is via www.dezwijger.nl/live te bekijken. Wil je de rest van de conferentie ook volgen? Klik dan hier.

Meer over de sprekers

 • Als Europarlementariër houdt Agnes Jongerius zich in het Europees Parlement bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Het lukte Agnes onlangs het Europese wetsvoorstel voor eerlijke minimumlonen door de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement heen te loodsen.
 • De Europese Commissie is voornemens om in december 2021 een nieuw actieplan voor de sociale economie te presenteren. Met het actieplan zal de Commissie een samenhangend geheel van maatregelen voorstellen om de juiste voorwaarden te scheppen voor de sociale economie om te bloeien en haar potentieel om bij te dragen naar eerlijke, duurzame en inclusieve groei. Ann Branch zal ingaan op het belang van de sociale economie, het nieuwe actieplan en de Europese Commissie.
 • Binnen Cedris werkt Arend Pieterse hard aan het tot stand brengen van de inclusieve arbeidsmarkt. De leden, inmiddels meer dan 100, zijn hier dag in dag uit mee bezig. Ze zetten zich steeds in voor kansen op de arbeidsmarkt voor mensen voor wie een normale baan niet zo heel gewoon is.
 • Prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes is verbonden aan het Global Health Law Groningen Research Centre, Department of Transboundary Legal Studiesaan de faculteit Rechten van de Universiteit Groningen. Brigit is specialist in internationaal recht en mensenrechten. Ze heeft vijfentwintig jaar ervaring met onderzoek op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht, en de bescherming van de gezondheid. Momenteel betrokken bij de mondiale discussie over ‘internationaal gezondheidsrecht’ als een nieuwe discipline onder het internationale recht.
 • Carol Gribnau pleit in haar rol als directeur van Stichting DOEN voor een koppeling tussen sociale ongelijkheid en duurzaamheid, waar de overheid nu nog te weinig aandacht voor heeft. “De duurzame transitie moet slimmer worden aangepakt, zodat iedereen mee kan doen en de omslag echt van de massa wordt. Mensen met een lager inkomen moeten ook worden meegenomen in de transitie. Het is niet verwonderlijk dat je weerstand creëert op het moment dat duurzaamheid alleen iets voor de rijken is.”
 • Frank Kalshoven heeft onder andere deelgenomen aan de commissie Regulering van Werk dat het rapport ‘In wat voor een land willen wij werken’ heeft opgeleverd in 2020. We kunnen kiezen voor groei en ook hoe we dat willen bereiken, stelt Frank Kalshoven. Door opnieuw na te denken over hoe we een mensenleven inrichten, kan een economie ontstaan waar meer dan nu wordt gewerkt en waarin we meer dan nu investeren in menselijk kapitaal. Zo ontstaat vanzelf groeiland.
 • Illya Soffer is directeur van Ieder(in). Vanuit een sterke maatschappelijke – en ook persoonlijke – betrokkenheid heeft ze gekozen voor het directeurschap van Ieder(in)., “Ik wil er alles aan doen om mensen met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving.
 • “Om deel te willen nemen aan een samenleving moet iemand ook deel kunnen nemen. Dat is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend’ zegt Jacobine Geel. “In iedere samenleving, ook de Nederlandse, kan niet iedereen zijn of haar rechten op dezelfde manier verwezenlijken.”
  Haar jarenlange betrokkenheid bij de GGZ heeft dit besef zeer gescherpt, en haar motivatie om hieraan iets te veranderen alleen maar vergroot. Jacobine ziet het voorzitterschap van het College voor de Rechten van de Mens biedt hiertoe een unieke mogelijkheid.
 • Karel Vanderpoorten richt zich voornamelijk op de thema’s het gebruik van digitalisering en nieuwe technologieën binnen de sociale economie, het opschalen van sociale bedrijfsmodellen en het creëren van zakelijke partnerschappen tussen traditionele en sociale ondernemingen, financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in de sociale economie en sociale innovatie.
 • Tine de Moor deed de afgelopen jaren onder andere onderzoek naar het ontstaan, de werking en de evolutie van instituties voor collectieve actie, vroeger en nu. Onderwerpen die door haar onderzoeksteam zijn onderzocht zijn de vele energie- en zorgcoöperaties die zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, de initiatieven van burgers op het gebied van voedselvoorziening in de korte keten, de vorming van platformcoöperaties en de vernieuwing van het onderlinge als een vorm van verzekering voor zelfstandigen.

Meer over de organisatoren

 • Corine van de Burgt vormt samen met Esmeralda van der Naaten het samensturende bestuur van Stichting De Omslag. Corine zet zich al jaren in om de sociale economie in Nederland, en specifiek in Amsterdam, te versterken ten behoeve van de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op Europees niveau draagt ze bij aan een inclusieve arbeidsmarkt als President van ENSIE, een Brussels Platform voor Work Integration Social Enterprises
 • Esmeralda van der Naaten vormt samen met Corine van de Burgt, het samensturend bestuur van stichting De Omslag. Esmeralda is een ervaren aanjager en onderzoeker, gedreven door gelijkwaardigheid in het sociaal domein en altijd op zoek naar inhoud en vernieuwing. Onderzoek, samenwerking en liefde voor ervaringsdeskundigheid en empowerment zijn haar ankers. Op dit moment is ze bezig met het ontwikkelen van onderzoeksbureau Meetellen.nl en bestuurslid van de Coöperatie Amsterdams Netwerk Ervaringskennis in Amsterdam.