De komende 20 jaar is de verwachting dat er 250.000 woningen en 230.000 arbeidsplaatsen worden bijgebouwd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waardoor personenmobiliteit sterk zal toenemen. Om het mobiliteitsnetwerk toegankelijk te houden voor de huidige en toekomstige bewoners van de MRA is het essentieel om het mobiliteitsbeleid af te stemmen met deze groei. Bereikbaarheid is namelijk niet enkel het uitbreiden en efficiënter maken van wegen en spoor, maar ook of iemand voldoende financiële ruimte heeft om zich te kunnen verplaatsen. Voor welke opgave staan we om de regio bereikbaar te houden? Waar ligt vervoersarmoede op de loer? Welke concrete oplossingen zijn er nodig om de bereikbaarheid en dus de brede welvaart te vergroten voor iedereen?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Danielle Snellen is plaatsvervangend sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze doet onderzoek op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking. Ze is mede auteur van het onderzoek ‘Brede welvaart en mobiliteit’ en heeft bijgedragen aan het onderzoek ‘Toegang voor iedereen’ van het PBL.

Kees van der Burg is directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij probeert de domeinen binnen mobiliteit beter met elkaar te verbinden, meer vooruit te kijken en de lange lijnen vast te houden.

Daan Zandbelt (1975) is stedenbouwkundig architect en mede oprichter van De Zwarte Hond in Rotterdam. Hij werkt aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. Daarnaast is hij Bouwmeester bij gebiedsontwikkelaar AM. Hij was van 2016 t/m 2020 Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en adviseerde het Rijk over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties.

Emiel Reiding is secretaris-directeur bij de Metropoolregio Amsterdam. Eerder was hij directeur Nationale Omgevingsvisie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Metropoolregio Amsterdam heeft diverse programma’s en onderzoekers om de brede welvaart te vergroten en vervoersarmoede te verkleinen.

Marja Ruigrok is vanuit haar rol als wethouder van o.a. Verkeer en Vervoer bij de gemeente Haarlemmermeer betrokken bij de Vervoerregio Amsterdam als vice-voorzitter. Ook is zij onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam als lid Platform Economie en Platform Mobiliteit. In het verleden was zij fractievoorzitter en campagneleider van de VVD voor de gemeente Amsterdam.

Pieter Litjens is directeur bij het CROW en is lid van de raad van toezicht van SADC. In het verleden was hij o.a. wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam en burgermeester van Aalsmeer. Om Nederland goed ingericht te houden, is continu onderhoud en verbetering nodig. Ook grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitale transformatie, de energietransitie en smart mobility hebben een enorme impact op Nederland. Het CROW werkt aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools in verschillende vormen.

Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TUDelft. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich vooral op lange termijn ontwikkelingen in het verkeers- en vervoersysteem en de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu, evenals op de invloed van beleid op dat systeem en de effecten.

Claudia Zuiderwijk is sinds 2020 algemeen directeur van het GVB en vertegenwoordiger van de Mobiliteitsalliantie. Daarnaast is Claudia Zuiderwijk commissaris bij KPN en APG. De Mobiliteitsalliantie vertegenwoordigt een diverse groep toonaangevende organisaties om met elkaar samen te werken om Nederland in beweging te houden. Ze delen kennis over bijvoorbeeld goede praktijkvoorbeelden van de inzet van deelvervoer, het bevorderen van duurzaam reisgedrag, slimme vervoerscombinaties, onderhoud van infrastructurele werken, en het afstemmen van vervoersaanbod en -oplossingen op de mogelijkheden en behoeften per gebied.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.