[English below]

Samen bouwen aan een beweging met eisen voor reparatie van koloniale schade richting het Globale Zuiden. Welke reparatie-eisen kunnen worden geformuleerd richting de Nederlandse staat en andere stakeholders in Nederland die zowel historisch als vandaag de dag medeplichtig zijn aan en hebben geprofiteerd van koloniale onderdrukking? In deze bijeenkomst worden community organizers en andere mensen die actief zijn in de anti-racisme, sociale, milieu, of vredesbewegingen van harte uitgenodigd input te leveren voor een dekoloniaal reparatiemanifest.

Het manifest komt voort uit de reparatieconferentie die Aralez en Decolonial International Network organiseerden in april 2023 in Amsterdam, met meer dan 100 verschillende activisten. Tijdens deze 2-daagse conferentie werd een analyse en inventarisatie gemaakt van de schade die 500 jaar kolonisatie heeft aangericht. Daarnaast werd besproken welke vervolgstappen gezet konden worden om tot herstel van deze schade te komen, specifiek in relatie tot het Globale Zuiden. Het resultaat was het voornemen om een dekoloniaal manifest te formuleren met concrete eisen voor reparatie richting de Nederlandse staat en andere koloniale instituties. Aralez heeft het initiatief genomen om dit manifest vorm te geven en nodigt community organizers en grass roots organisaties uit om input te leveren voor dit document. Welke concrete vormen van reparatie gaan we nu opeisen van de Nederlandse staat om historisch onrecht te corrigeren? En hoe gaan we hier vervolgens handen en voeten aan geven als beweging?

De bijeenkomst wordt gemodereerd door Max de Ploeg en Chris de Ploeg van Aralez met als doel een interactief gesprek over de reparatie eisen en hoe we kunnen nadenken over vervolgstappen Het Dekoloniaal manifest zal de basis vormen voor de tweede editie van de reparatieconferentie in april 2024, waarbij we willen bouwen aan een beweging die deze eisen kan realiseren.

Achtergrond

De reparatieconferentie wordt georganiseerd in de geest van de Bandung conferentie, die van 18-24 april 1955 plaatsvond in Bandung, Indonesië. Het was de eerste conferentie die voormalig gekoloniseerde landen uit Afrika en Azië verenigde om tot een strategie en visie te komen voor een nieuwe dekoloniale wereldbeschaving.

Het definitieve manifest wordt gepresenteerd op de tweede editie van de reparatieconferentie op 20 april 2024 in Amsterdam. We hopen dat we hiermee het gesprek over reparatie kunnen normaliseren en concrete handvatten kunnen aanreiken aan de sociale beweging voor concrete interventies voor rechtvaardigheid.

ENGLISH

Decolonial Manifesto: demands for reparation

Building a movement together with demands for reparations of colonial damage towards the Global South.

Which reparation demands can be formulated towards the Dutch state and other stakeholders in the Netherlands who, both historically and today, have been complicit in and have benefited from colonial oppression? In this session, community organizers and other people active in the anti-racism, social, environmental, or peace movements are invited to provide input for a decolonial reparations manifesto.

The manifesto stems from the reparations conference that Aralez and Decolonial International Network organized in April 2023 in Amsterdam, with more than 100 different activists. During this 2-day conference, an analysis and inventory was made of the damage caused by 500 years of colonization. In addition, it was discussed what next steps could be taken to repair this damage, specifically in relation to the Global South. The result was the intention to formulate a decolonial manifesto with concrete demands for reparation towards the Dutch state and other colonial institutions. Aralez has taken the initiative to shape this manifesto and invites community organizers and grass roots organizations to provide input for this document. What concrete forms of reparation can we demand from the Dutch state to correct historical injustice? And how are we going to give substance to this as a movement?

The session will be moderated by Max de Ploeg and Chris de Ploeg from Aralez and focuses on an interactive conversation about the reparation demands and how we can think about next steps. The Decolonial Manifesto will form the basis for the second edition of the reparation conference in April 2024, where we want to build a movement that can realize these demands.

Background:
The reparations conference is organized in the spirit of the Bandung Conference, which took place from April 18-24, 1955 in Bandung, Indonesia. It was the first conference that united formerly colonized countries from Africa and Asia to develop a strategy and vision for a new decolonial world civilization.

The final manifesto will be presented at the second edition of the reparations conference on April 20, 2024 in Amsterdam. We hope that with this we can normalize the conversation about reparation and provide concrete tools to the social movement for concrete interventions for justice.

This event is developed by
Programme seriesWeek Tegen Racisme 2024

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 18 t/m 21 maart 2024 de 6de editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR), een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De WTR biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zo behandelen we onder meer politiek, polarisering, sport, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.