De Stad

Zorg van onderop

Wat zijn de maatschappelijke ambities voor de hervorming van zorg en welzijn en waar komen die ambities vandaan?
dinsdag 18 jun 2013, 20.00
di 18 jun 2013, 20.00
IJ Zaal

Tijdens de conferentie Vertrouwen in de Stad #2 hebben we een eerste verkenning gepleegd op de mogelijkheden voor wijkondernemingen om taken op zich te nemen op het gebied van zorg en welzijn. Er bleek grote behoefte te zijn aan dat gesprek en daarom geven we er in de serie Ondernemen in de Wijk een vervolg aan.

Met de decentralisaties van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de jeugdzorg staan er grote veranderingen voor de deur op het gebied zorg en welzijn. Het zijn praktische uitwerkingen van een fundamentelere noodzaak tot hervorming. De verzorgingsstaat zoals we die in de decennia die achter ons liggen hebben opgebouwd is onhoudbaar. Daarvoor zijn twee belangrijke pijlers te identificeren. Ten eerste zijn de kosten te hoog geworden en ten tweede schiet de kwaliteit op een aantal vlakken tekort. Terwijl we zoeken naar een manier om de enorme opgave op korte termijn het hoofd te bieden is het zaak om dat bredere perspectief niet uit het oog te verliezen.

De huidige bezuinigingen maken een al langer spelend probleem extra zichtbaar en zorgen voor een versnelling van ontwikkelingen die daar een antwoord op proberen te geven. Jammer is dat het er ook voor zorgt dat de discussie wordt gepolitiseerd en gepolariseerd. Dat gaat het bijvoorbeeld over het oneigenlijk inzetten van de eigen kracht van burgers om kosten te besparen of het miskennen van de specifieke kwaliteiten van institutionele partijen. De tegenstelling die daarmee lijkt te ontstaan verhult de overeenkomst in visie en ambitie en staat vernieuwing en verbetering onnodig in de weg.

Het is daarom goed om met elkaar de dialoog aan te gaan over de problemen die we willen aanpakken, de koers die we willen varen en de praktische oplossingen die we voor de korte en lange termijn met elkaar zien. Niet in het top down uitrollen van beleid, maar ook niet in het bottom up omverwerpen van de institutionele wereld. We zoeken de kracht in een gelijkwaardig gesprek, waarin we onderzoeken wat de behoeften en noodzaken zijn, waar specifieke kwaliteiten gevonden kunnen worden en hoe we tot afstemming komen die leidt tot een publiek domein die zorgt draagt voor de kwaliteit van leven voor mensen en de duurzaamheid van de samenleving.

Met onder anderen Jesse Bos (stadsdeelwethouder Nieuw-West), Lieke Thesingh (stadsdeelwethouderOost), Duco Stuurman (Directeur Maatschappelijk Domein Gemeente Zaanstad), Marja Appelman(SiRM), Kees Fortuin (Nieuwe Jutter), Jan Snijders (Austerlitz Zorgt), Firoez Azarhoosh (Meevaart),Emile de Roy van Zuydewijn (Emile), Hans Zuiver (Combiwel), Heleen van Deur (Stadsdorp Nieuwmarkt), Barend van Dijk (Achmea), Karin Boudewijns (Dienst Wonen Zorg en Samenleving) enErna Gaal (programmacoördinator woonservicewijken en ketenaanpak stadsdeel Oost).