De Stad

Publieke en private samenwerking als verbinder voor infrastructuur en ruimte

Wetenschappelijke inzichten voor het Nederland van de toekomst.
donderdag 4 jun 2015, 15.00
do 4 jun 2015, 15.00
Workspace

In het rijksbeleid wordt er reeds langere tijd ingezet op meer integrale investeringen in infrastructuur- en gebiedsontwikkeling (denk aan het Meerjarenprogramma Infra, Ruimte en transport, de gebiedsagenda’s, gebiedsgerichte verkenningen, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, het advies van de Commissie Elverding en programma Sneller & Beter etc.).

Een bekend voorbeeld van een dergelijk combinatieproject is de A2 Maastricht waar infrastructuur ontwikkeling wordt gecombineerd met stedelijke herontwikkeling – wonen, werken, recreëren (zie foto). Bij het zoeken naar betere afstemming tussen infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling speelt publieke en private samenwerking een belangrijke rol. Rijk, provincie en gemeenten moeten goed samenwerken om te komen tot een integrale ontwikkeling en marktpartijen worden betrokken vanwege bouw en beheer maar ook voor kennisinbreng in de ontwerpfase en voor medefinanciering.

Bij de groep milieu- infrastructuurplanning van de Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met Rijkswaterstaat en Heijmans – een ‘gouden driehoek’ – de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar deze complexe publieke en private samenwerking. Belangrijke vraagpunten blijken: hoe voldoende adaptiviteit en innovatie te behouden in de samenwerking gedurende de verschillende planfasen, hoe ‘derde’ partijen goed hierbij te betrekken, hoe te komen van prijs- en projectgericht naar opgavegericht werken, en hoe te komen naar een focus op netwerk- en gebiedskwaliteit?

Sprekers zijn Dr. Frits Verhees (Heijmans, RUG), Dr.Ir. Wim Leendertse (Rijkswaterstaat, RUG). Beide zijn werkzaam in de praktijk van publieke en private samenwerking en hebben daarnaast wetenschappelijk onderzoek hiernaar verricht. 

Onder leiding van Prof.Dr. Jos Arts (RUG) zullen de inleiders met het publiek debatteren over kansen en problemen van samenwerking als verbinder van infrastructuur en ruimte.

donderdag 4 jun 2015, 15.00
Workspace
Deze 24 mensen waren aanwezig