De Stad
De Nieuwe Energie 1

Klimaat, Kolen en Kooldioxide

In debat over de toekomst van de duurzame energievoorziening.
dinsdag 22 mrt 2016, 20.00
di 22 mrt 2016, 20.00
IJ Zaal

Recentelijk verscheen het Energierapport 2016 van het Ministerie van Economische zaken. Dit rapport moet de 'missing link' zijn tussen het Energieakkoord dat een energiebesparing van 16% tot 2023 moet opleveren, en de afspraken van de klimaattop in Parijs die een reductie van onze Europese CO2-uitstoot met 95% in 2050 beogen. Minister Kamp benadrukt in dit rapport dat we ons moeten voorbereiden op een structurele verbouwing van onze energie-infrastructuur en hij roept op tot breed maatschappelijk draagvlak. Een handleiding voor deze transitie ontbreekt echter. Wouter van Dieren (Springtij) gaat met experts en politici in debat over mogelijke strategieën.

Peter Aubert, EZ directie Energiemarkt en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken:

Het Energierapport 2016 ‘Transitie naar duurzaam’ presenteert de visie hoe Nederland op weg gaat naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. In de visie van het kabinet zal op korte termijn elke soort energiegebruik ingrijpend gaan veranderen. Dat is uitgewerkt voor de vier hoofdtoepassingen van energie: mobiliteit, kracht en licht, gebouwde omgeving en proceswarmte (industrie). EZ organiseert hiertoe een Energiedialoog met de samenleving, gericht op concrete acties.

Wim Turkenburg, Universiteit Utrecht:


Uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur komt als dominante conclusie naar voren dat – naast sterke stimulering van energiebesparing en het gebruik van zonne-energie, windenergie en aardwarmte – ook inzet van (duurzame) biomassa, gasinzet gekoppeld aan CO2 afvang en opslag, en CO2-verwijdering uit de atmosfeer nodig is om binnen een temperatuurstijging van 2 graden te blijven. Anders gaan we het niet redden. In nog veel sterkere mate geldt dit wanneer de limiet bij 1,5 graad wordt gelegd. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het te voeren energiebeleid.

Jan Paul van Soest, de Gemeijnt:

Dat over het Energierapport een dialoog gevoerd moet worden, lijkt me een terechte constatering. De valkuil is echter dat zo’n debat of dialoog in plaats van de nodige maatregelen komt. Er is de noodzaak van versnelling van de energietransitie, er ligt een Urgenda-klimaatzaak die tot maatregelen noopt, er zijn klimaatafspraken in Parijs gemaakt die uitwerking behoeven, het klopt dat we economische kansen missen als we blijven weifelen, en dat groene koplopers richtinggevende maatregelen nodig hebben waar ze mee verder kunnen.

 © Foto: R. Classen / Shutterstock

dinsdag 22 mrt 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 84 mensen waren aanwezig