Proces van MaakdeBuurt

Hoe zien we het voor ons? Wat en hoe gaan we het doen en wanneer leveren we wat op?
Reageer

De Buurtwet ligt er niet zomaar! Het traject verloopt in verschillende stappen gedurende 2014. In de eerste fase halen we de onderwerpen op. Waar moet de Buurtwet nou eigenlijk over gaan? Wat moet er geregeld worden? In de tweede fase gaan we de thema’s die voortvloeien uit de eerste fase verder uitwerken. In de laatste fase gaan we een sociaal contract schrijven waarop vervolgens de Buurtwet gebaseerd gaat worden.

Doel
Een breed gedragen set van afspraken tussen de Amsterdammers en hun politiek bestuur over de voorwaarden en ondersteunende maatregelen waarmee initiatiefnemers rechten krijgen om initiatieven in hun buurt tot ontwikkeling te brengen cq tot volle wasdom te laten komen (de Buurtwet). Aan het eind van 2014 zijn door alle Amsterdammers die zich betrokken voelen bij het onderwerp bouwstenen aangeleverd waarmee een Buurtwet kan worden opgesteld. Het feit dat dit proces door ons Amsterdammers zelf wordt vormgegeven (MaakdeBuurt) toont de veranderende relatie tussen burger en overheid. Bestuurlijke en democratische innovaties zijn uitdrukkelijk onderdeel van het proces van MaakdeBuurt.

We beginnen niet bij nul. Er is al veel informatie verzameld uit de praktijk in de Amsterdamse buurten. Deze kennis over het hoe en wat van rechten voor de buurt willen we indikken en uitbreiden in gesprekken met een bredere groep Amsterdammers.

Fase 1: De onderwerpen ophalen
In de eerste fase willen we in verschillende buurten de onderwerpen ophalen die absoluut niet mogen ontbreken in de Buurtwet. We doen dit door de informatie te analyseren die we al hebben, door in 30 buurten bijeenkomsten te organiseren, door de discussie op dit online platform en we organiseren een bijeenkomst op 23 april in Pakhuis de Zwijger. De vraag die we stellen is ‘Waar moet volgens jou de Buurtwet over gaan?’.
Wil je zelf een bijeenkomst in je buurt organiseren? Reageer dan hieronder of neem contact op met Joline via joline [at] dezwijger.nl. Vanuit de initiatiefgroep kunnen we dan een gespreksleider, suggesties voor onderwerpen en verslaglegging voor je regelen. Eind april willen we de eerste fase afsluiten.

Fase 2: Themabijeenkomsten
Uit de eerste fase komen thema’s voor de Buurtwet voort die tijdens een grote plenaire bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger gepresenteerd en bediscussieerd worden (datum nog onbekend). Vervolgens gaan themagroepen in de buurten aan de slag met de invulling van de thema’s. Meer duidelijkheid hierover zal volgen.

Fase 3: Sociaal contract schrijven
Op basis van de uitkomsten van de themagroepen wordt door de kernredactie een concept tekst opgesteld en teruggekoppeld aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. In een tweede sessie in Pakhuis de Zwijger wordt dit concept gepresenteerd en van reacties voorzien vanuit o.a. de politiek en belangrijke middenveldorganisaties. Wat daar uit komt is het sociaal contract; de basis voor de Amsterdamse Buurtwet.
Het eerste product (zomer 2014) wordt het MaakdeBuurt sociaal contract; een basisovereenkomst tussen burgers en overheid, bestaande uit een omschrijving van wat de Buurtwet moet beogen, hoe de bottom up energie en vernieuwing gestimuleerd wordt, hoe er ruimte gemaakt wordt voor experimenten, hoe het de ambtenarij aanzet tot samenwerking. Nadrukkelijk wordt ruimte gegeven aan nog onbekende initiatieven en vraagstukken. Een tussenproduct waar wij aan werken is dat wij een paragraaf over de Buurtwet vullen in het af te sluiten Bestuursakkoord. Parallel aan het verzamelen en aanscherpen van de inzichten, bieden wij ‘lessons to learn’ aan ambtenaren. Na de zomer 2014 gaan we werken aan het formuleren van de Buurtwet voor Amsterdammers. Hiervoor zal een vervolgplan worden opgesteld.